นโยบายการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ของบริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัด

เป้าหมายหลักในการบริการลูกค้าของบริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัด คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ บริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัด จึงต้องการให้บริการเกี่ยวกับ การเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่สินค้าชำรุด เสียหายหรือยังไม่ได้เปิดใช้งาน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามอากรแสตมป์ที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าเป็นหลัก)

ทั้งนี้ สินค้าที่จะทำการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน จะต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่” และคงสภาพ “เช่นเดิม” กับตอนที่ท่านได้รับสินค้า หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย เหตุผลและเงื่อนไขการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามตารางด้านล่างนี้)

นโยบายการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ของบริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัด

ทางบริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัด มีความยินดีในการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ด้วยเหตุผล 4 ข้อดังต่อไปนี้ คือ

1. สินค้าชำรุดเสียหาย
1.1 สินค้าที่เสียหายเมื่อส่งถึงมือลูกค้า และ/หรือ อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด
1.2 หีบห่อพลาสติกหรือการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าต้องมีความสมบูรณ์
– สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน
– สินค้าจะต้องมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้น ๆ ครบ (หากมี) ต้องมีครบ และสภาพต้องสมบูรณ์ 100%

2. สินค้าผิด ไม่ถูกต้อง
2.1 สินค้าที่ได้รับ มีความแตกต่างจากรูป / สี หรือ ไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าที่ระบุไว้ บนเว็บไซต์ bcosmo.com
2.2 สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ลูกค้าดูรายละเอียดสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า)
2.3 สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้น ๆ (หากมี) ต้องมีครบ และสภาพต้องสมบูรณ์ 100%

3. สินค้า/อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหาย หรือได้รับไม่ครบ
3.1 สินค้าไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ในคู่มือ หรือ สินค้าไม่สามารถทำงานได้ตามที่อธิบายไว้ในรายละเอียดของสินค้าบนเว็บไซต์ bcosmo.com
3.2 สินค้าสามารถลองได้แต่ต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่” และบรรจุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้น ๆ (หากมี) ต้องมีครบ และสภาพต้องสมบูรณ์ 100%
**หมายเหตุ** สินค้าที่ลองได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทเท่านั้น

4. สินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
4.1 สินค้าไม่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า หรือลูกค้าไม่ต้องการสินค้านั้น ๆ แล้ว
4.2 สินค้าจะต้องอยู่ใน “สภาพเดิม” หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท พร้อมอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้น ๆ (หากมี) ต้องมีครบ และสภาพต้องสมบูรณ์ 100%

หมายเหตุ การเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน

1. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน หากสินค้านั้น ๆ มีสภาพไม่ครบสมบูรณ์ 100 % รวมถึงอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้น ๆ (หากมี) ได้เกิดการสูญหาย ชำรุดหรือ ไม่ครบตามที่ทางบริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัด ได้ทำการจัดส่งไป ลูกค้าไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ครบตามจำนวนเต็มที่ลูกค้าได้ทำการจ่ายเงินของสินค้านั้น ๆ บริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัด จะเป็นผู้ประเมินราคาตามสภาพของสินค้าเท่านั้น

2. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ภายใน 7 วัน หลังจากสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงินได้ เฉพาะสินค้าที่มีสภาพครบสมบูรณ์ 100% เท่านั้น หากสินค้านั้น ๆ มีสภาพไม่ครบ 100 % รวมถึงอุปกรณ์เสริมของสินค้านั้น ๆ (หากมี) ได้เกิดการสูญหาย หรือ ไม่ครบตามที่ทางบริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัดได้ทำการจัดส่งไป ลูกค้าไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ครบตามจำนวนเต็มที่ลูกค้าได้ทำการจ่ายเงินของสินค้านั้น ๆ บริษัท ดี ไฟน์ ไนซ์ จำกัด จะเป็นผู้ประเมินราคาตามสภาพสินค้าเท่านั้น

3. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน นับตั้งแต่ลูกค้า ได้รับสินค้าไปเกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือขนส่งนั้น ๆ ที่บริษัทได้ส่งออกไป ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงินได้ทุกกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. (จากข้อ 3.) ลูกค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงินได้ หากสินค้าเกิดการเสียหายหรือชำรุด ลูกค้าสามารถแจ้งซ่อมหรือเคลมประกันสินค้ากับบริษัทที่เป็นเจ้าของของผลิตภัณฑ์สินค้านั้น ๆ (เฉพาะสินค้าที่มีการรับประกันเท่านั้น) โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้านั้น ๆ ด้วยตนเอง

5. กรุณาตรวจสินค้า หากได้รับสินค้าไม่ตรงหรือได้รับสินค้าไม่ครบตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ **กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ อย่าพึ่งแกะสินค้า หากสินค้าเสียหายทางร้านไม่รับเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี**
6. กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิด โดยเกิดจากการตัดสินใจของลูกค้าทางร้านไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี